Respektujte výsledky voleb

Provolání občanů k takzvaným „osobnostem“ „umělcům“ a „pseudoumělcům“:

My, níže podepsaní občané se s nevolí a odporem díváme na počínání tzv. osobností a tzv. umělců. Těch našich spoluobčanů, kteří  se bůhvíproč považují za elitu národa. A my se ptáme: Oč jsou pan Svěrák, Hanák a další více občany, než většina obyvatel naší vlasti, že beze všeho studu dokážou zpochybňovat výsledky demokratických voleb.

Jak řekl Franz Kafka: “Ze zámku nejste, z vesnice nejste! Nic… nejste.” Na zámku vás nechtějí a vesnicí pohrdáte!  Velmi dobře vzpomínáme na doby, kdy herci sepisovali petici požadující trest smrti pro paní Jiřinu Štěpničkovou. Velmi dobře si také pamatujeme, že se stejným fanatizmem podepisovali herci tzv. ANTICHARTU.

Ať si páni herci vzpomenou, na jakém sociálním žebříčku stála jejich profese před 150 lety. A dnes budou zpochybňovat vůli většiny obyvatel této země? Vyzýváme proto tyto „osobnosti“ a „umělce“, aby respektovali vůli většiny obyvatel!!!  Aby přestali urážet toho, jenž byl zvolen svobodnou vůlí většiny tohoto národa!!!

============================================================

Pokud nechcete stát opodál, máte chuť se vyjádřit a tak nějak se to shoduje s výše uvedeným, můžete připojit svůj podpis na webu www.petice24.com

I já jsem svůj podpis připojil, neb mě vážně uráží vést polemiku s kdejakým režisérem o tom, zda můj hlas a názor má stejnou váhu a kvalitu jako ten jeho.

Jaké jsou pravomoci prezidenta

Ve sdělovacích prostředcích se po léta, před volbami, neustále během voleb a stále i teď po volbách, objevují články a reakce pod nimi, že zkrátka prezident České republiky skoro žádné pravomoci nemá – že je to jen takový lepší reprezentant naší země v zahraničí, udíleč milostí a kladeč věnců.

Je tomu ale skutečně tak? Můžeme opravdu věřit věhlasným presstitutům a mediálním prominentům?

Podíval jsem se blíže na pravomoci prezidenta České republiky a porovnal je s pravomocemi prezidentů našich sousedů – Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

Nejdříve co se píše v ústavě, co nám říká zákon? Nebudu zde vypisovat všechny hlavy, články a paragrafy, vezmu jen to podstatné. V Ústavě ČR ze dne 16. prosince 1992 (+ celkem 8 změn až do roku 2012), která vešla v platnost 1. ledna 1993 je uzákoněno následující:

Čl. 62 – Bez kontrasignace, tj. sám podepisuje a sám se odpovídá

Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63 – S kontrasignací, tj. vyžaduje se spolupodpis a odpovídá vláda

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Čl. 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Kromě výše uvedeného a přímo zakotveného v Ústavě ČR, má český prezident, dle jednotlivých zákonů, další neméně důležité pravomoci.

Pravomocí prezidenta republiky je jmenovat rektory a profesory vysokých škol. Kromě pravomocí prezidenta republiky vyhlásit volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, jakož i pravomoc svolat zasedání Poslanecké sněmovny a Senátu a rozpustit Poslaneckou sněmovnu vyplývající z Ústavy České republiky, má i pravomoci v případě voleb do zastupitelstev obcí a krajů.

K jeho dalším pravomocím, kdy může prezident jmenovat nejvyšší státní úředníky, patří např. i jmenování předsedy Českého statistického úřadu, jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jmenování a rezignaci členů Komise pro cenné papíry, jmenování a odvolávání předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů, popř. na základě návrhu Akademického sněmu Akademie věd ČR může jmenovat předsedu Akademie věd ČR a další podléhající zákonům.

Více včetně popisu jednotlivých zákonu zde.

A jak jsou na tom pravomoci prezidenta ve srovnání s pravomocemi prezidentů ze sousedních států?

Nejdříve se podívám na pravomoci, v porovnání s jinými prezidenty, co náš prezident nemůže. Jednou z pravomocí co nemůže, je vyhlásit válku. To ze sousedních zemí může pouze prezident slovenský a polský (ten jen za určitých okolností). Pro zajímavost, předchozí ústava z roku 1968 a vlastně všechny její předchozí verze (1960, 1948, 1920), včetně první ústavy z roku 1918, tuto pravomoc prezidentovi přiznávala. Stejně tak tomu bylo i u předsedání zasedání vlády.

Dále český prezident nemůže udělovat státní občanství nebo iniciovat zákon. To naopak ze sousedních zemí může pouze prezident v Polsku.

A co naopak prezident ČR může a prezidenti sousedních zemí nemohou? Které to pravomoci, tak zanedbatelné a zcela nedůležité jsou – jak se o nich, většina sdělovacích prostředků v ČR, stále takto vyjadřuje?

Na Slovensku prezident nemá právo nebo nemůže: být přítomen na zasedání vlády, jmenovat prezidenta NKÚ, jmenovat členy národní banky, vyhlašovat volby do parlamentu.

V Polsku prezident nemá právo nebo nemůže: být přítomen na zasedání vlády, pověřovat ministry řízením jednotlivých ministerstev, být přítomen zasedání parlamentu, svolávat parlament k zasedání (pouze ustanovující schůzi), vyhlašovat volby do parlamentu, jmenovat vysokoškolské rektory a profesory.

V Německu prezident nemá právo nebo nemůže: mít vrchní velení ozbrojených sil, právo veta, přítomen na zasedání vlády, svolávat parlament k zasedání, jmenovat vysokoškolské rektory a profesory, propůjčovat – udělovat vyznamenání, jmenovat prezidenta NKÚ, jmenovat členy národní banky, vyhlašovat volby do parlamentu.

V Rakousku prezident nemá právo nebo nemůže: mít vrchní velení ozbrojených sil, právo veta, přítomen na zasedání vlády, být trestně stíhaný, jmenovat ústavní soudce, svolávat parlament k zasedání, přítomen na zasedání parlamentu, pověřovat ministry řízením jednotlivých ministerstev, jmenovat vysokoškolské rektory a profesory, jmenovat prezidenta NKÚ, jmenovat členy národní banky, vyhlašovat volby do parlamentu, jmenovat a odvolat vládu, podepisovat zákony.

Jak je vidět ze základního porovnání pravomocí prezidentů sousedních zemí, pravomoci Českého prezidenta jsou nejsilnější. Naopak nejméně pravomocí má prezident Rakouský.

S tolika podstatnými pravomocemi přímo i nepřímo ovlivňujícími vládu, parlament, zákony, soudy, národní banku, zásadní vysoké úřednické posty a dalšími, podobně jako mají ostatní prezidenti v Evropě, je prezident ČR, v rámci vnitropolitického, národního i mezinárodního hlediska, velmi silným hráčem. Nikoliv zanedbatelným kladečem věnců a turistou první extra třídy, jak se nám sdělovací prostředky snaží neustále namlouvat.


 

Pravda a láska nezvítězila

Takzvaní pravodoláskaři, věční petenti, mediální prominenti a presstituti – myšleno i v ženském rodě – tentokráte nezvítězili. Byť korporátní média ovládaná německým kapitálem, “podnikateli” jako Bakala a šedými eminencemi i ta veřejnoprávní, bubnovala na poplach a mobilizovala proti návratu komunistů, zlé levici, hulvátství se sedláctvím na hrad a mafie do vlády. Lid český, občané, voliči se nenechali zmást a ovlivnit svůj zdravý – klidně selský – rozum a neskočili jim na to. Lidé nejsou hloupí a vědí, že tohle všechno tam už dávno je.

Určitě nezvítězila ani levice nad pravicí. Nemyslím si, že dneska se dá takhle jednoznačně pojmenovat směr politiky, kdy vznikají politická uskupení a dohody, a z každého soudku si vezmou co se jim zrovna hodí.

Nakonec nezvítězila ani temná síla, převážně proti které jsem upřel svoji činnost, která stojí po boku knížete – i s ním samotným spojována – a která by se mohla naplno projevit s dosažením mety nejvyšší. Prozatímně odloženo.

Pravda a láska nezvítězila nad lží i nenávistí, to jen obyčejný člověk svůj hlas pozdvihnul.

Kdo tedy vyhrál, o kom tedy můžu hovořit jako o vítězi?

Můj skromný názor je, že zvítězili lidé, kterým už přestalo být jedno to, co nečistého se děje a ještě dít by mohlo v Česku. Konečně se lidé probudili z letargie, alespoň někteří. Vám děkuji za přízeň na mém blogu, vám byla určena sdělení, komentáře a varování.

Dále zvítězila alternativní, hlavně internetová, média a sociální sítě, která se postavila proti neskutečně hysterickému tlaku médií hlavního proudu. Už i v Česku jste ukázali, že je nutno s vámi počítat, i vám děkuji.

Nevolil jsem Karla, nevolil jsem ani Miloše. Vzkazuji jim oběma za sebe: už nejsem jediný, kdo si Vás bude hlídat!

David Němec
administrátor, pro většinu anonym, obyčejný člověk, jeden z vás – občan ČR

Toto se Karle nemělo dostat ven

Týden poté, co prezidentský kandidát a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg sám v televizním duelu rozvířil debatu k sudetským Němcům a Benešovým dekretům, se objevilo svědectví muže, který byl v 90. letech svědkem šokujícího výroku knížete. Tehdy nepřímo slíbil restituci majetku zabaveného šlechtické rodině, která kolaborovala s nacisty.

Setkání, kterého se Polanský jako třetí osoba zúčastnil – tehdy ředitelem státního zámku Sychrov na Liberecku, prý proběhlo v přátelské atmosféře a jeho předmětem mělo být předjednání finanční pomoci od americké nadace pro české památky zastoupenou Margueritte, princeznou z Rohanu, hraběnkou Kottulinsky, dcerou Alaina von Rohana, který byl do roku 1945 vlastníkem zámku v Sychrově.

„Při loučení se paní Margueritte Rohanová – Kottulinsky na pana kancléře Karla Schwarzenberga obrátila velmi naléhavým a osobním apelem: Abyste při vší té práci nezapomínal na restituce,“ vzpomíná Jiří Polanský a upozorňuje, že majetek Rohanů byl v roce 1945 zabaven na základě Benešových dekretů pro jejich kolaboraci s nacisty.

Schwarzenbergova odpověď podle něho byla šokující: „Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ měl tehdy reagovat kníže.

Celý článek na parlamentních listech

David Cameron o vystoupení z Evropské unie

Předevčírem, v centrálním Londýně, vystoupil před novináři britský premiér David Cameron s významným prohlášením. Pokud jeho konzervativní strana vyhraje příští volby v roce 2015 a on zůstane premiérem, nechá o členství v EU rozhodnout přímo britské občany v referendu.

V jeho půlhodinovém projevu zazněla i další důležitá sdělení, nejenom britskému lidu.
Z jeho projevu vybírám podstatné části týkající se problémů eurozóny a frustrací britského lidu.

Je to především problém spojený s obřím zadlužením, který EU naprosto změnil. Unie jako celek ztratila konkurenceschopnost. Vybudovalo se zde neskutečné množství drahých institucí. V čele s rozpínající se Evropskou komisí, která má k dispozici obrovský rozpočet, bez nedostatečné kontroly. V takovou Unii prý Britové přestávají věřit.

Britové chtějí změnit platné smlouvy, aby se vrátily klíčové pravomoce do rukou národních států. Cameron doslova uvedl: “Zdrojem skutečné demokratické legitimity v Unii jsou a zůstanou národní parlamenty.”

Evropané, podle britského premiéra, přestali mít pocit, že Evropská unie je “jejich”, že je zastupuje a dělá pro ně to nejlepší. Hlavně v Británii převládá názor, že Unie na sebe bere čím dál víc kompetencí, a přitom vůbec nedbá zájmů britských občanů. Mezi lidmi se rozmáhá frustrace. A pochopitelně to, co se děje kolem krizí zmítaných zemí eurozóny, tyto pocity ještě znásobuje.

O věcech, které přímo ovlivňují životy občanů, se rozhoduje příliš daleko od míst, kde lidé žijí. Lidé jsou v současné době nejvíce rozčarování z Evropské unie, za celou dobu jejího trvání:  “Je na čase, aby Britové promluvili. Je na čase, aby se tato evropská otázka v britské politice vyřešila,” zdůrazňuje Cameron a apeluje na občany: “Říkám britskému lidu: Tohle bude vaše rozhodnutí.”

Drazí spoluobčané, pokud se rozhodnete jít volit Karla Schwarzenberga, zapomeňte na referendum, především v otázkách Evropské unie. “Vyžadovat kompetentní rozhodování od občana je” podle něj “poněkud náročné”. Dále zapomeňte na to, že bysme přestali posílat stovky miliard korun na sanaci soukromých bank, které vydírají ostatní kompromitované vlády členských států EU, jejichž ožebračované obyvatele si berou jako rukojmí. Dále zapomeňte na to, že bysme přestali platit provoz nehorázně přebujelé EU byrokracie, aniž by to neovlivňovalo růst našeho blahobytu (zadlužení). Rovněž zapomeňte na to, že by ustal výprodej našeho dědictví (kulturní památky, nerostné suroviny, přírodní zdroje, průmyslová výroba…). A v neposlední řadě zapomeňte na to, že bysme si ještě někdy v budoucnu sami rozhodovali o našich státních otázkách u nás doma v České republice.

S Karlem Schwarzenbergem a jeho fanatickým eurohujerstvím a “vlezzádelismem” směrem do Německa, můžete zcela zapomenout na naši krásnou a bohatou zemi, náš pestrý jazyk a náš kdysi hrdý národ. Za jednu nebo dvě generace totiž zcela zmizí z mapy Evropy.

David Němec
administrátor, pro většinu anonym, obyčejný člověk, jeden z vás – občan ČR