Tesla Blatná

Zpackaná restituce ala privatizace von Schwarzenberg Tesly Blatná v Mirovicích.

Schwarzenberg se stejně jako Kalousek v divokém kapitalismu dobře zabydlel. Velmi komickou, či spíše tragikomickou, se stala jeho restituce Tesly Blatné v Mirovicích. Zde bývala cihelna, která kdysi patřila jeho otci. Schwarzenberg restitucí pověřil advokátku Dvorskou, která však ve spojením s jedním dalším advokátem nakonec z restituce učinila privatizaci. Schwarzenberg dal pak od podniku ruce pryč, neboť, jak doslova prohlásil, “proč mám najednou začít dělat nějakou elektroniku, o níž toho vím, s odpuštěním, hovno“? A s odpuštěním na hovno to pak začalo být s do té doby slušně fungujícím podnikem…

areal Tesla Blatna

Areál Tesly Blatná v Mirovicích je dnes na prodej za směšnou částku

V lednu 1992 podal Schwarzenberg konkurenční privatizační projekt na provoz Tesly Blatná v Mirovicích. V červnu 1992 jej odkoupil za účetní hodnotu téměř 23 milionů korun. Následně se pokusil tento nákup soudně „anulovat“. V roce 1996 vstoupila v platnost dohoda mezi Schwarzenbergem a Teslou Blatná, kterou obě strany odstoupily od smlouvy z r. 1993, tj. bývalý pobočný závod v Mirovicích se opět stal vlastnictvím Tesly Blatná.

Z poslaneckých interpelací úterý 27. června 1995

Poslanec Jiří Hájek: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, pane ministře, dámy a pánové. Obracím se na pana předsedu vlády a pana ministra Skalického s interpelace, týkající se privatizace divize Mirovice, akciové společnosti Tesla Blatná. Tento případ je víc než názorným příkladem toho, jaké mohou být důsledky neodpovědného postupu státních úředníků, když navíc jejich rozhodování nerespektuje zákonnou úpravu privatizace, ale určujícím motivem jejich postupu je osoba privatizéra, v tomto případě Karla Schvvarzenberka.

Mnohokrát jsme slyšeli o tom, že jen a pouze soukromé vlastnictví je zárukou prosperity a zdroje všeobecného blahobytu. Že jde o pouhou frázi se již mnozí přesvědčili na vlastní kůži. Stejně tak zaměstnanci mirovické Tesly, kteří jsou dva roky bez práce. bez peněz, bez výpovědí a bez zápočtových listů. Z čeho a jak uživí své rodiny, nikoho nezajímá. Škody vzniklé na zdevastovaném objektu jsou obrovské a přesahují 23 mil. korun. Kdo je nahradí a kdo odškodní zaměstnance se zdá být neřešitelnou otázkou. Soudím však, že řešení je možné.

Geneze případu je více než poučná. Začíná vznesením restitučního nároku Karla Schwarzenberka, který však je mimo jakoukoliv pochybnost neoprávněný, neboť někdejší rodový majetek přešel na stát na základě zvláštního zákona, který žádný z restitučních zákonů nekvalifikuje jako titul pro navrácení někdejší cihelny v Mirovicích, respektive pozemků, na kterých se mirovický závod nachází. Ostatně to bylo pravomocně prokázáno v případě paní von Petzold.

Následuje podání privatizačního projektu pana Schwarzenberka, který obsahuje až příliš mnoho ze záměru Tesly, aby to mohla být pouhá shoda okolností. Pan majitel začne podnikat a nakonec se domáhá prohlášení kupní smlouvy za neplatnou. Senát Vrchního soudu v Praze tak učinil dne 24. května letošního roku. Co si o tom myslí bývalí zaměstnanci, vedení Tesly Blatná a občané Jihočeského kraje, by vám, pánové, nemělo být lhostejné.

Vzhledem k tomu, že privatizační komise uložila Tesle Blatná prodat mirovický objekt panu Schwarzenberkovi, vznáším na vás, pánové, následující otázky.

1. Zda bylo před rozhodnutím o prodeji přihlédnuto i k ostatním privatizačním projektům a v čem spočívaly přednosti projektu pana Schvvarzenberka, kterému byla dána přednost před všemi ostatními?

2. Jak byla stanovena cena 23 mil. korun, za které byla mirovická Tesla prodána, jaké byly sjednány platební podmínky včetně jejich zajištění?

3. Z jakého důvodu byly nemovitosti prodány kupujícímu bez závazků a pohledávek, ačkoliv podle platného zákona přecházejí na kupujícího s vlastnickým právem k privatizovanému majetku i práva a povinnosti s tímto majetkem související?

4. Zda a v jakém rozsahu byla kupní cena splacena.

V úvodu svého vystoupení jsem řekl, že řešení náhrady škody vzniklé jak akciové společnosti, tak zaměstnancům divize Mirovice, je možné. Opravdu nechápu, proč by následky postupu zde uvedeného měla nést samotná Tesla. Jako by se zapomínalo, že součástí právního řádu České republiky je zákon č. 58/1969 Sb.. o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným postupem.

Podle ustanovení § 18 tohoto zákona stát odpovídá za škodu způsobenou v rámci plnění úkolů státních orgánů nesprávným úředním postupem těch, kteří tyto úkoly plní. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

Táži se vás proto závěrem, pánové, zda by nebylo vhodné, aby vláda vyvodila sama z tohoto případu závěry a učinila vše pro urovnáni této záležitosti, když z toho, co bylo řečeno, je více než zřejmé, kdo je viníkem a kde je skutečná příčina všech uvedených problémů. Nebýt nemístné iniciativy ministerských úředníků a ničím neodůvodněného zvýhodnění pana Schwarzenberka, daná situace by nenastala.

Vaši odpověď neočekávám jenom já, ale všichni ti, kdož na “tento výborný obchod”, jak jej pan Schwarzenberk nazval, doplatili a spolu s nimi mnozí občané Jihočeského kraje, kterým není lhostejné, jak se hospodaří s majetkem, na jehož vytváření se řadu let svou prací podíleli.

Písemně odpovídá Jiří Skalický. Vybral jsem nejzajímavější odpověď:

Pokud Vrchní soud v Praze rozhodl o neplatností kupní smlouvy uzavřené mezi panem Schwarzenberkem a Teslou Blatná as., pak je tedy smlouva z právního hlediska neplatná. Pokud se týče odpovědnosti za škodu vzniklou Tesle Blatná, spíše by přicházeli v úvahu tehdejší zástupci pana Schwarzenberka, kteří v jeho zastoupení smlouvu podepsali a zřejmě tím neoprávněně překročili meze svého pověření. To si zřejmě uvědomuje i Tesla Blatná, která podala návrh na zahájení řízení proti JUDr. Heleně Dvorné, zastupující při podpisu kupní smlouvy pana Schwarzenberka. Tesla Blatná se na JUDr. Dvorné domáhá náhrady škody, která jí vznikla tím, že JUDr. Dvorná překročila oprávnění vyplývající z plné moci.

Areál bývalého výrobního podniku stále zeje prazdnotou a již mnoho let je na prodej. Určitě můžeš počítat Karle s hlasy více než 100 zaměstnanců a jejich rodin, co tenkrát přišli o práci. Á propos, zatáhnul jsi už těch 23 milionů?

Zdroje: cibulka, psp interpelace, psp odpoveď